Ethnic Department

 

\"\"

ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທຳອັນຫລາກຫລາຍ ແລະ ງົດງາມ ທີ່ຍັງຄົງຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງດີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເປັນປະເທດຫນື່ງທີ່ເປັນທີ່ກ່າວຂານວ່າເປັນທີຫມາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອັມດັບຕົ້ນໆໃນເຂດອາຊີ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານວັດທະນາທຳນີ້ເອງທີ່ໄດ້ເຮັດປະເທດລາວມີເມືອງມໍລະດົກໂລກດ້ານວັດທະນາທຳ 2 ແຫ່ງ ໂດຍອົງການ UNESCO ເຊິ່ງດືງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫລວງຫລາຍເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມຄວາມອຸດົມສົມບູນດັ່ງກ່າວ.

ດັ່ງນັ້ນການອານຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳອັນດີງາມຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວຈື່ງມີຄວາມສຳຄັນຍີ່ງ ເພາະນອກຈາກເປັນການປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງສປປ ລາວ ມາດຕາທີ8 ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳຊົນເຜົ່າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການຮັບປະກັນດ້ານການຮັກສາເອກະລັກຂອງຊາດເຊິ່ງເປັນສີ່ງພູມໃຈຂອງປວງຊົນລາວ ແລະ ດືງດູດຈິດໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ຽວໃນປະເທດລາວຫລາຍຂື້ນຢ່າງຍືນຍົງ.

ກົມຊົນເຜົ່າ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຫນື່ງທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳຂອງຊົນເຜົ່າທັງຫມົດໃນລາວ. ກົມມີບົດບາດໃນການສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ເຖີງຄວາມຫມາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງເຜົ່າຊົນໃນລາວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກົມຊົນເຜົ່າ ໂດຍການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກວິສະຫະກິດ CLICK I4Dev ຈື່ງໄດ້ເຮັດເວັບໃຊ້ນີ້ຂື້ນເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າໃນລາວ. ເຖີງແມ່ນວ່າເອກະສານຕ່າງໆຈະມີຈຳກັດ ແຕ່ພວກເຮົາຫວັງວ່າເວັບໃຊ້ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພິ້ມເຕີມ.